WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

01 C B SPนานตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือนกับหลักทรัพย์ที่ถูก SP นาน เริ่ม 1 ก.ค. นี้

    ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือน ในช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP)ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์วันที่ 20 มิถุนายน นี้

      สำหรับ เงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน โดยให้เปิดซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน มีดังนี้

       1.SP เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน

  1. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

         ทุกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้ จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายในช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้

       นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อบริษัทที่เข้าตามเกณฑ์ให้ผู้ลงทุนทราบในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นี้

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

Read more: Beginners