WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แรงงาน

1aaagE1Aอาเซียน

เวทีประกันสังคมอาเซียนผลงานเด่นไทย 'ศูนย์ความร่วมมือเข้าถึงยาต้านพิษระดับภูมิภาค'

        สปสช.ชู 'ความร่วมมือศูนย์ควบคุมสารพิษสู่การเตรียมพร้อมในระดับภูมิภาค' ในการประชุมสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASSA) ประเทศบูรไน นานาประเทศยกย่องผลงานเด่นด้านพัฒนาหลักประกันสุขภาพ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างหลักประกันสังคมระหว่างองค์กรประกันสังคมอาเซียน สู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

       นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปสช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association :  ASSA) ครั้งที่ 36 วันที่ 17 –18 กันยายน 2562 ณ The Rizqun International Hotel, กรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน ประเทศบูรไน หรือเนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยมีผู้แทนองค์กรด้านประกันสังคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม โดยประเทศไทยมีผู้แทนจาก 3 องค์กร คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าร่วม

      นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การจัดตั้งสมาคมการประกันสังคมอาเซียน เริ่มขึ้นโดยการเห็นพ้องกันระหว่างสถาบันประกันสังคมอาเซียน 4 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยจัดการประชุมหารือกันอย่างไม่เป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันสังคมในภูมิภาคให้มีความมั่นคง และนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงสมาคมการประกันสังคมอาเซียน และการประชุมผู้บริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 ปัจจุบันสมาคมการประกันสังคมอาเซียนประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 19 องค์กรจากทั้ง 10 ชาติอาเซียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก

      ทั้งนี้ ในการประชุมสมาคมการประกันสังคมอาเซียนปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: เพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมหลักประกันด้านความมั่นคงทางสังคม” (ICT: Empowering Innovative Social Security) โดยประเทศไทยได้ร่วมนำเสนอในเรื่อง ความร่วมมือศูนย์ควบคุมสารพิษสู่การเตรียมพร้อมในระดับภูมิภาคของการจัดการพิษ (Thailand Poison Control Center to Regional Preparedness of Poisoning Management)

        ซึ่งเป็นความร่วมมือประเทศไทยและองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (World Health Organization, South-East Asia Region Office : WHO-SEARO) ได้เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนจากผลสำเร็จของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้จัดทำระบบภายใต้โครงการ iCAPS (Initiation for Coordinated Antidotes Procurement in the South-East Asia region) หรือโครงการริเริ่มการจัดหายาต้านพิษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะขยายต่อไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเร็วๆนี้

       นอกจากนี้ ในส่วนการจัดกิจกรรมก่อนการประชุม สปสช.ได้ร่วมนำเสนอผลงานความสำเร็จในโครงการเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษของประเทศไทย (The Thai National Antidote Project) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานเด่นในด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรประเทศสมาชิก  

     “การประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีในการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรสมาชิกในการพัฒนาระบบประกันสังคมในภูมิภาคอาเซียน อันนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ การบริหารงานระบบบริการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม สาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเหล่าสมาชิกสมาคมการประกันสังคมอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม ของประเทศไทยของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป”เลขาธิการ สปสช.กล่าว

     นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 36 ประธานสมาคมฯ ปัจจุบัน Mr.Nguyen Thi Minh, Vice Minister, Director General, Vietnam Social Security System หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้อำนวยการใหญ่ประกันสังคม ประเทศเวียดนามจะส่งมอบตำแหน่งประธานสมาคมฯ ให้แก่องค์กรสมาชิกประเทศบรูไน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมของสมาคม ASSA ในปีต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1